Պարգեւատրումների նոր նախագիծ է մշակվել

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական E-draft կայքում հանրային քննարկման է ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեով պետական իշխանության մարմինների համար նախատեսված պարգեւատրման ֆոնդից աշխատողների պարգեւատրման միասնական կարգը եւ պայմանները սահմանելու մասին» նախագիծը:

Ներկայացնում ենք մի քանի դրույթ այդ նախագծից:

Սույն կարգով նախատեսված պարգեւատրումները տրվում են`

1) սույն կարգի 1-ին կետում նշված անձանց՝ որակյալ աշխատանքի համար՝ պարգեւատրման ցուցիչների հիման վրա .

2) փորձաշրջանը կամ փորձնակի աշխատանքները համակարգող քաղաքացիական ծառայողին՝ համակարգման ամիսների ընթացքում կատարած աշխատանքների համար.

3) անընդմեջ երկու ամիս եւ ավելի ժամկետով բացակայող աշխատողին փոխարինելու կամ թափուր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված պարտականությունները կատարելու համար:

Պետական մարմնի ղեկավարի, պետական մարմնի գլխավոր քարտուղարի պարգեւատրումը տրվում է համապատասխան մարմնի ղեկավարի անհատական իրավական ակտի հիման վրա: Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պարգեւատրումը տրվում է վարչապետի, Սահմանադրական դատարանի անդամների պարգեւատրումը՝ Սահմանադրական դատարանի նախագահի, իսկ դատական դեպարտամենտի ղեկավարի պարգեւատրումը՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի անհատական իրավական ակտերի հիման վրա։

Դատավորների պարգեւատրման չափը որոշվում է տվյալ ամսվա համար բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների պարգեւատրման համար կիրառված տոկոսաչափերի միջինով:

Պարգեւատրման ամսական ցուցիչները կարող են սահմանվել տարվա կամ կիսամյակի կամ եռամսյակի պարբերականությամբ:

Պարգեւատրման ցուցիչները սահմանվում են ըստ աշխատանքի ակնկալվող արդյունքի մակարդակի:

Պարգեւատրման ցուցիչների վերաբերյալ անհատական իրավական ակտը ծանուցվում է բոլոր աշխատողներին՝ հաշվի առնելով «Պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքով սահմանված առանձնահատկությունները:

Մարմնի ղեկավարի համար պարգեւատրման ցուցիչներ չեն սահմանվում: Մարմնի ղեկավարը պարգեւատրվում է, եթե տվյալ մարմնում աշխատանքի ակնկալվող արդյունքի նվազագույն մակարդակից ցածր արդյունք ունեցող աշխատողների թիվը չի գերազանցում հաշվետու ամսվա ընթացքում փաստացի աշխատած աշխատողների ընդհանուր թվի 10 տոկոսը:

Պարգեւատրման ցուցիչը (ցուցանիշը) այն նպատակային արդյունքն է, որն ակնկալվում է ստանալ համապատասխան աշխատողի կողմից կատարվող աշխատանքից:

Պարգեւատրման ցուցիչները պետք է սահմանվեն հաշվի առնելով աշխատողի կողմից կատարվող աշխատանքների բնույթը եւ բովանդակությունը:

Պարգեւատրման ցուցիչները պետք է լինեն հստակ եւ չափելի եւ յուրաքանչյուր աշխատողի աշխատանքից ակնկալվող արդյունքից կախված կարող են ունենալ տարբեր չափման միավորներ:

Աշխատողների համար սահմանված պարգեւատրման ցուցիչները պետք է կապված լինեն օրենքով կամ այլ իրավական ակտով համապատասխան աշխատողի լիազորությունների եւ (կամ) գործառույթների շրջանակում իրականացվող աշխատանքների նպատակների հետ եւ բնութագրվեն այդ աշխատանքների յուրաքանչյուր ամսվա ակնկալվող արդյունքներով:

Աշխատողի պարգեւատրման չափը հաշվարկվում է պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ՝ տոկոսային արտահայտությամբ: Աշխատողի պարգեւատրման չափը պետք է արտահայտվի աշխատանքից ակնկալվող եւ փաստացի ձեռք բերված արդյունքով:

Համապատասխան մարմնում պարգեւատրման առավելագույն չափը հաստատում է մարմնի ղեկավարը, որը չի կարող գերազանցել աշխատողի պաշտոնային դրույքաչափի 200 տոկոսը:

Տվյալ ամսվա ընթացքում աշխատողի կատարած աշխատանքի փաստացի ձեռք բերված արդյունքները գնահատում է անմիջական ղեկավարը եւ ներկայացնում է աշխատողին պարգեւատրելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին:

Աշխատողը չի պարգեւատրվում, եթե աշխատանքի փաստացի ձեռք բերված արդյունքի մակարդակը ցածր է աշխատանքի ակնկալվող արդյունքի մակարդակից։ Այս դեպքում աշխատանքի փաստացի ձեռք բերված արդյունքը համարվում է բացասական:

Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողին սույն կարգով նախատեսված պարգեւատրումը չի վճարվում այն ամիսների համար, որի ընթացքում նա պարգեւատրվել է Կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշմանը համապատասխան:

Կարգապահական տույժի ենթարկված աշխատողները ենթակա չեն պարգեւատրման կարգապահական տույժը ստանալու օրվանից սկսած 3 ամսվա ընթացքում:

Աշխատողը պարգեւատրվում է, եթե հաշվետու ժամանակահատվածում փաստացի աշխատել է տվյալ ամսվա աշխատանքային օրերի առնվազն երկու երրորդը:

Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձի պարգեւատրման ցուցիչները սահմանում է նրան պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող անձը՝ հաշվի առնելով աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետներն ու որակը:

Պարգեւատրման ցուցիչների հիման վրա պարգեւատրումները տրվում են ամսական պարբերականությամբ:

Նախագիծն ամբողջությամբ՝ այստեղ:

ԱՎԵԼԻՆ